การดำเนินงานกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้สนองพระราชดำริฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในดครงการ อพ.สธ. ดำเนินการกิจกรรมในการอนุรักษ์ในด้านต่าง ๆ กำหนดพื้นที่เป่าหมายเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อ.สรรบุรี จังหวัดชัยนาท ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
  2. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
  3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
  4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
  5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
  6. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คณะกรรมการอำนวยการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ประธานกรรมการ 
2. นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองประธานกรรมการ
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร กรรมการ
4.  ดร. เอนก เทียนบูชา กรรมการ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ กรรมการ
6.  รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ กรรมการ
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย กรรมการ
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ กรรมการ
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ บวรฤทธิเดช กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม กรรมการ
11. นายราเชนทร์ เหมือนชอบ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว กรรมการ
13  นายสงกรานต์ สุขเกษม กรรมการ
14.  นางกุลชไม สืบฟัก กรรมการ
15.  นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร กรรมการ
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ กรรมการ
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ
18.  นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร กรรมการ
19.  นายสันติธรรม โชติประทุม กรรมการและเลขานุการ
20.  นางสาวกอบทอง ลาดคุ้ม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21.  นางมลฤดี โตษณีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ