วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก การจัดการความรู้ KM(Knowledge Management)

รวม-2-logo_5-April-07เขียวท

 

ในหัวขอ“การจัดทําระบบและกลไกในการบริการวิชาการ”

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งองคความรูที่ ผาน การสังเคราะห วิเคราะห จากประสบการณและตกผลึกเปนองคความรูที่ แฝงอยูภายในแตละบุคล แลวนํามา แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ

amc29

amc27-07-59บทความการจัดการความรู้การบริการวิชาการ27072016