ขั้นตอนการรับปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Full Ver.)

วิดิทัศน์ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานฯ และให้บัณฑิตทุกท่านได้ศึกษาก่อนวันจริง

…………………………………….

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=8mkko2sPBuw[/embedyt]
…………………………………….
ตัวอย่าง การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมรับปริญญาฯ มจษ.
ขั้นตอนการรับปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม