ขั้นตอนการแก้เกรด I และ FM (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ขั้นตอนการแก้เกรด I และ FM  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
final01-create

ขั้นตอนปฏิบัติงานบริการด้านอื่นๆเพิ่มเติม
http://acad.chandra.ac.th/manual/

โทรศัพท์ 02 942 5800 ต่อ 7013 – 7017
เว็บไซต์  http://mult.chandra.ac.th/cw/acad/