การพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร People Excellence for Organization(สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

รวมความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม การพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร (People Excellence for Organization)

slide01
http://acad.chandra.ac.th/phu/km2.pdf