การจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ” (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

DSC_3994

การจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์