“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (คณะศึกษาศาสตร์) EDUC@CRU

“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

          การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ้งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าความรู้ โดยอาศัยฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะสำคัญได้แก่

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้

1.1 ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

1.1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์

1.1.2 ทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

1.1.3 การสร้างนวัตกรรม

1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

1.2.1 การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล

1.2.2 การคิดอย่างเป็นระบบ

1.2.3 การไตร่ตรองและการตัดสินใจ

1.2.4 การแก้ปัญหา

1.3 การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ

1.3.1 การสื่อสารอย่างชัดเจน

1.3.2 การร่วมมือกับผู้อื่น

  1. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี เป็นทักษะสำหรับผู้เรียนที่มีสื่อและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มากมาย เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติและใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย

2.1 ความรู้พื้นฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ

2.1.1 การเข้าถึงและการประเมินข้อมูล สารสนเทศ

2.1.2 การใช้และการจัดการสารสนเทศ

2.2 ความรื้นฐานด้านการใช้สื่อ

2.2.1 การวิเคราะห์สื่อ

2.2.2 การผลิตสื่อ

2.3 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี

2.3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ทักษะชีวิตและการทำงาน เป็นทักษะที่ผู้เรียนต้องให้ความสนใจกับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการทำงานอย่างจริงจังและเพียงพอประกอบไปด้วย

3.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

3.1.1 มีความยืดหยุ่น

3.1.2 การปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

3.2 การริเริ่มและนำตนเอง

3.2.1 กำหนดเป้าหมายและการบริหารเวลา

3.2.2 การทำงานด้วยตนเอง

3.2.3 สารถามในการนำตนเอง

3.3 ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม

3.3.1 มีปฎิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น

3.3.2 ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่ความหลากหลาย

3.4 มีความสามารถในการผลิตและความรับผิดชอบ

3.4.1 การบริหารโครงการ

3.4.2 การคผลิตผลงาน

3.5 ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ

3.5.1 นำผู้อื่นได้

3.5.2 รับผิดชอบต่อผู้อื่น

ทักษะข้างต้นนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนดังนี้

  1. Learning Focus: ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถอะไรบ้าง
  2. 21st Century Skills : วิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบูรณาการในการเรียนรู้เรื่องนี้
  3. Task Description: ผู้สอนวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2
  4. Tools to Use: ผู้สอนวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
  5. Evaluating My Learning: ผู้สอนวิเคราะห์วิธีการประเมินผู้เรียนทั้งการประเมินการเรียนรู้และประเมินความสามารถของผู้เรียน
  6. Thinking about My Learning: ผู้สอนตั้งคำถามที่ใช้สำหรับการสะท้อนความคิดจากสื่งที่เรียนและกระบวนการคิดที่ใช้ในการเรียน