การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ

“การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

flowchart_ird01 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

dsc_0195

dsc_0293

dsc_0262

dsc_0320

dsc_0304

ไฟล์ประกอบ (PDF) : การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย