การจัดทำ Flowchart เพื่อคุณภาพงาน (ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร)

การจัดทำ Flowchart เพื่อคุณภาพงาน (ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร)

จัดโดยกองบริหารงานบุคคลฯ สำนักอธิการบดี เพื่อให้คำแนะนำ วิธีการเขียน Flow chart ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรรุ่นต่อไปได้ใช้ศึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ Flow chart จะสามารถนำเสนอขั้นตอน เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา ด้วยการนำเสนอในรูปแบบกราฟิกส์ ประกอบตัวอักษรบรรยายอย่างสั้น โดยผู้ศึกษาจะสามารถทำความเข้าใขได้ง่ายกว่าการศึกษาเพียงเอกสาร ทำให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เอกสารประกอบการบรรยายประกอบด้วย

  1. Powerpoint ประกอบการบรรยาย
    DownLoad 
  2. วิดีทัศน์ (Youtube)