การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประเด็นความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประเด็นความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ไฟล์ประกอบ(PDF) : การสกัดความรู้ KM การตีพิมพ์บทความ

การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ “การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ไฟล์ประกอบ (PDF) : การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย