“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (คณะศึกษาศาสตร์) EDUC@CRU

“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”           การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ้งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าความรู้ โดยอาศัยฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะสำคัญได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 1.1 ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 1.1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 1.1.2 ทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 1.1.3 การสร้างนวัตกรรม 1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 1.2.1 การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล 1.2.2 การคิดอย่างเป็นระบบ 1.2.3 การไตร่ตรองและการตัดสินใจ 1.2.4 การแก้ปัญหา 1.3 การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ 1.3.1 การสื่อสารอย่างชัดเจน 1.3.2 การร่วมมือกับผู้อื่น ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี เป็นทักษะสำหรับผู้เรียนที่มีสื่อและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มากมาย เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติและใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย 2.1 ความรู้พื้นฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ…

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย (คณะศึกษาศาสตร์) EDUC@CRU

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ความหมายของบทความวิจัย บทความวิจัยเป็นการประมวลสรุปการทำวิจัยให้มีความกระชัดเพื่อใช้ในการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารทางวิชาการและถือว่าบทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยแต่มีขนาดสั้นกว่ารายงานผลการวิจัยทั้งเล่ม ความสำคัญของการเขียนบทความวิจัย บทความวิจัยเป็นงานเขียนทางวิชาการที่ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นการเพิ่มประวัติและผลงานแก่ผู้เขียน สร้างสถานภาพให้แก่หน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัด  บทความวิจัยจึงมีคุณค่าต่อนักวิชาการในการผสมผสานความรู้ในอดีตและความรู้ใหม่จากผลงานวิจัย และที่สำคัญคือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานนั้น ผู้วิจัยสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินภาระงาน และการประเมินผลงานทางวิชาการในระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ดังประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  และสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยสามารถนำงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารในรูปแบบบทความวิจัยไปใช้สำหรับรับการตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี บทความวิจัยมีลักษณะเป็นงานเขียนทางวิชาการมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ มีความแม่นยำถูกต้อง (accuracy) หมายถึง เนื้อหาบทความมีความถูกต้องทั้งใน ด้านวิชาการและการใช้ภาษาที่ถูกต้องเป็นมาตรฐาน และมีการใช้เหตุผลทางวิชาการในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีความกระจ่างชัดเจน (clarity) คือบรรยายอย่างกระจ่างชัด มีความละเอียดลออ ปราศจากข้อสงสัย ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกันโดยไม่ต้องมีการตีความ มีความต่อเนื่อง (continuity) เนื้อหาบทความมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งลำดับความ ย่อหน้า มีระเบียบจากเหตุไปหาผล ลำดับตามเวลา ตามเหตุการณ์ มีความกระทัดรัด (concisence) การใช้ถ้อยคำ สำนวน ประโยค สั้นกระทัดรัด แต่ละ ย่อหน้ามีความยาวเหมาะสม ไม่เยิ่นเย้อเกินไป…