การจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ” (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร People Excellence for Organization(สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

รวมความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม การพัฒนาคนใหยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองคกร (People Excellence for Organization) http://acad.chandra.ac.th/phu/km2.pdf

ขั้นตอนการแก้เกรด I และ FM (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ขั้นตอนการแก้เกรด I และ FM  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) final01-create ขั้นตอนปฏิบัติงานบริการด้านอื่นๆเพิ่มเติม http://acad.chandra.ac.th/manual/

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก การจัดการความรู้ KM(Knowledge Management)

  ในหัวขอ“การจัดทําระบบและกลไกในการบริการวิชาการ” วิทยาลัยการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งองคความรูที่ ผาน การสังเคราะห วิเคราะห จากประสบการณและตกผลึกเปนองคความรูที่ แฝงอยูภายในแตละบุคล แลวนํามา แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ amc27-07-59บทความการจัดการความรู้การบริการวิชาการ27072016

ขั้นตอนการรับปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Full Ver.)

วิดิทัศน์ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานฯ และให้บัณฑิตทุกท่านได้ศึกษาก่อนวันจริง ……………………………………. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=8mkko2sPBuw[/embedyt] ……………………………………. ตัวอย่าง การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมรับปริญญาฯ มจษ. ขั้นตอนการรับปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บันทึกวีดิทัศน์เรื่อง “เทคนิคการซ่อมหนังสือ”

เทคนิกการซ่อมหนังสือกับคุณสหะ นาคเดช หนังสือเก่า หนังสือที่ชำรุด นั้นเมื่อผ่านการซ่อมแซมก็จะทำให้อายุการใช้งานนั้นยืนยาวมากขึ้น หนังสือยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่า และหากยากขึ้นทุกวัน ดังนั้นถ้าผู้อ่านมีหนังสือเก่าที่ชำรุด จะมีการซ่อมแซมอย่างไร ขอเชิญติดตามชมขั้นตอนวิธีการซ่อมบำรุงหนังสือที่ชำรุด โดยคุณสหะ นาคเดช ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คลิก Play จาก Clip ข้างล่างนี้ [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=6wCYSSupjfw[/embedyt] เผยแพร่เมื่อ Sep 8, 2015 โดย Narongrit Jairak