การบันทึกสื่อการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบันทึกสื่อการเรียนการสอน ผลิตโดยงานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คู่มือการบันทึกเทปสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู (KM) คูมือเรื่อง “เทคนิคบันทึกเทปสื่อการเรียนการสอน”