มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเป้าหมายที่จะปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้มีกระจายทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ

การปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าของสถาบันการศึกษาได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ในระดับต่างๆ จัดทำโครงการปกปักป่าของสถาบัน ทำการสำรวจ ทำรหัสประจำต้น และขึ้นทะเบียน พันธุกรรมในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น รวมถึงส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ได้ทูลเกล้าฯถวาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมมีความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ อพ.สธ.  และได้จัดทำโครงการสนองพระราชดำริฯและมีแนวคิดที่จะกำหนดเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมขชัยนาทเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการในแผนแม่บทระยะ  5 ปีที่ห้าขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจเขตปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  • เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรที่ควรแก่การอนุรักษ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เป้าหมาย

  • กำหนดเขตปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  1 เขต
  • พืชที่มีความสำคัญ เหมาะสมต่อการอนุรักษ์